องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายจรูญ ธรรมพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 098-8394999
นายทองสุ่น แสงคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 094-2606794
นายพงษ์ศักดิ์ กระแสกาญจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 099-5547199
นางธันญาพร จำปาศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 094-7059356
account_box สมาชิกสภา
นายหนูเบ็ง แสนวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 093-9212819
นายสงวน ศรีแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 093-0532563
นายชาญชัย อักโข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 087 4567858
นางซ่อนกลิ่น เชื้อโชติ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 086-2488057
นายวิถี ขันคูณ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 087-2551749
นายปิยะวัฒน์ แก้ววิมล
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 094-8014245
นางนาลอน ปราสาทศรี
ส.อบต.หมู่ที่4
โทร : 087-6473382
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชาญชัย อักโข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 087 4567858
นายเสฏฐา กันภัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 062-2825588
นางอรุณรัตน์ บุญกอ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-1472423
นางวาสนา สินทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061 9236333
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางอรุณรัตน์ บุญกอ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.วิชิต รุนพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ.ส.ท.มานิต ทองดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-4955112
จ.ส.อ.เกียรติพล หาทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธิดาลักษณ์ โสแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตยา ชุมชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอรรถชัย สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางรัชนี สร้อยคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวอัมพิกา ขันคูณ
ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวผกาพา มณีจันทร์
ช่วยงานสาธารณสุข
นายวีระศักดิ์ คูณทอง
คนสวน
นายสมพร บุดศรี
คนสวน
นางปัณฑารีย์ ปอสูงเนิน
แม่บ้าน
นายสีหราช แสนทวีสุข
นักการภารโรง
โทร : 089-9461574
นางสาวมาสศุภา ดวงคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
account_box กองคลัง
นางวาสนา สินทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายศุภมงคล ธรรมพิทักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววัชรีวรรณ ฝางคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวปภาดา อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรุณนีย์ อินทวี
ช่วยงานธุรการ กองคลัง
นางสาวอรนิตย์ เดือนแจ้งรัมย์
ช่วยงานบันทึกข้อมูล
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสิงหา ชุมชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกล้าหาญ พรพรม
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวปิยนุช จิตต์จันทร์
ช่วยงานธุรการ กองช่าง
นายการันต์ มูลสินธ์
ช่วยงานดูแลไฟฟ้า
นายสุรไกร ฝางคำ
ช่วยงานดูแลไฟฟ้า
นายชัยสิทธิ์ วงษ์วิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางสาวธนวรรณ สมศรี
ช่วยงานบันทึกข้อมูลกองช่าง
นายวุฒิชาติ เชื้อโชติ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายทศพล โลมรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวเพียงใจ แสนทวีสุข
ครู ค.ศ.1
นางสาวยุวธิดา ฉัตรวิไล
ครู ค.ศ.1
(ว่าง)
ครู ค.ศ.1
นางสาวอำพร ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอลิศรา ฝางคำ
ช่วยงานธุรการ กองการศึกษา
นางรังษี พันธ์โพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางภัทราภรณ์ มุ่งพิงกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาวรรณ สร้อยคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวราตรี ฝางคำ
แม่บ้าน ศพด.บ้านฝางเทิง
account_box กองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายวีระวัฒน์ จันทรคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวิทยา ฝางคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวชุติมา แก่นโทน
ช่วยงานธุรการ กองสวัสดิการฯ