องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักงานปลัด
นางอรุณรัตน์ บุญกอ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.ส.อ.วิชิต รุนพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จ.ส.ท.มานิต ทองดวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-4955112
จ.ส.อ.เกียรติพล หาทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธิดาลักษณ์ โสแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนิตยา ชุมชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอรรถชัย สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางรัชนี สร้อยคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวอัมพิกา ขันคูณ
ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวธนวรรณ สมศรี
ช่วยงานสาธารณสุข
นายวีระศักดิ์ คูณทอง
คนสวน
นายสมพร บุดศรี
คนสวน
นางปัณฑารีย์ ปอสูงเนิน
แม่บ้าน
นายสีหราช แสนทวีสุข
นักการภารโรง
โทร : 089-9461574
นางสาวมาสศุภา ดวงคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายอนุชิต ดวงเนตร
คนงานทั่วไป