องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางวาสนา สินทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายศุภมงคล ธรรมพิทักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววัชรีวรรณ ฝางคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวปภาดา อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรุณนีย์ อินทวี
ช่วยงานธุรการ กองคลัง
นางสาวอรนิตย์ เดือนแจ้งรัมย์
ช่วยงานบันทึกข้อมูล
นายวัตรจิระ ใสขาว
คนขับรถกองคลัง