องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสิงหา ชุมชัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกล้าหาญ พรพรม
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวปิยนุช จิตต์จันทร์
ช่วยงานธุรการ กองช่าง
นายการันต์ มูลสินธ์
ช่วยงานดูแลไฟฟ้า
นายสุรไกร ฝางคำ
ช่วยงานดูแลไฟฟ้า
นายชัยสิทธิ์ วงษ์วิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางสาวผกาพา มณีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
นายวุฒิชาติ เชื้อโชติ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า